Forward Looking Computer Training Training Notice 2020

Computer Training कम्पीयूटर तालिम सुरुहुने बारे

सुचना ‼ सुचना ‼ सुचना

परिलक्षित संस्थाद्धारा संचालन गरिदै आईरहेको क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगार मुलक Computer तालिम लिन इच्छुक शारिरीक र बहिरा अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुलाई Computer सिक्नको लागि आवेदन फाराम यहिँ मिति : २०७६/११/२१ गते देखि २०७६/११/२९ सम्म खुला गराइएको जानकारी गराउँदछौँ । यो सुचना संग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु, छनोट प्रकृया परिलक्षित मा निहित हुने छ । अन्तरबार्ता तोकिएको दिन मात्र हुने छ ।
सिट क्षमता :
शारिरिक अपाङ्गता भएका ब्याक्तिहरु को लागि सिट संख्या : ६ जना
बहिरा अपाङ्गता भएका ब्याक्तिहरु को लागि सिट संख्या : ६ जना

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु
१. अपाङ्गता परिचय पत्र
२. जीवन कथा
३. हस्तलिखित निवेदन
४.पास्पोट साइजको २ वटा फोटो
(नेटः यो सुचना परिलक्षितको Facebook Page (www.fb.com/ForwardLooking र www.flooking.org.np मा पनि प्रकाशित गरिएको छ ।)

Similar Posts