Advance Computer Training Notice 2018

सुचना  ‼    सुचना  ‼ सुचना

परिलक्षित संस्थाद्धारा संचालन गरिदै आईरहेको क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगार मुलक Advance Computer  तालिम लिन इच्छुक शारिरीक अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुलाई Advance Computer सिक्नको लागि आवेदन फाराम यहिँ मिति: २०७५-०३-०५ गते देखि २०७५-०३-१४ सम्म खुला गराइएको जानकारी गराउँदछौँ । (जम्मा संख्या ८ जना)

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

१. अपाङ्गता परिचय पत्र

२. जीवन कथा

३. स्थानीय निकाय (गा.पा. वा न.पा.) को सिफारिस (यदि भएमा)

४. हस्तलिखित निवेदन

५.पास्पोट साइजको २ वटा फोटो

६. Basic Computer सिकेको प्रमाण पत्र

 

Forward Looking © 2015 : Designed and Developed by Bishnu Prasad Ghimire : Co-operated by Baburam Neupane