Music 2019 सुचना ‼ सुचना ‼ सुचना

                                                                                                मिति २०७५।११।१२

Music सुचना  ‼   सुचना  ‼  सुचना

परिलक्षित संस्थाद्वारा संचालन गरिदै आईरहेको क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगार मुलक म्यूजिक तालिम लिन ईच्छुक दृष्टिबिहिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सन् २०१९ को योजना अनुसार आवेदन फाराम यहिँ मिति २०७५।११।१३ गते देखि २०७५।११।१९ गते सम्म खुला गरिएको जानकारी गराउँदछौँ । फाराम संस्था बाट प्राप्त गर्न सकिने छ । रित नपुगेको र समय नाघि आएको आबेदन उपर कुनै करवाही गरिने छैन । छनोट गर्ने संम्पूर्ण अधिकार परिलक्षित संस्थामा रहने छ । थप जानकारीको लागि संस्थामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरीन्छ ।

जम्मा संख्या:

१. हार्मोनियम ४ जना

२. अक्टोप्याड ४ जना

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

१. अपाङ्गता परिचय पत्रको प्रतिलिपि

२. जीवन कथा

३. स्थानीय निकायको (गा.पा. वा न.पा.) को सिफारिस (यदि भएमा)

४. लिखित निवेदन

५.पास्पोट साईजको २ वटा फोटो

(नेटः यो सुचना परिलक्षितको Facebook Page र

Website: www.flooking.org.np मा पनि प्रकाशित गरिएको छ ।)

Forward Looking © 2015 : Designed and Developed by Bishnu Prasad Ghimire : Co-operated by Baburam Neupane